Skip to main content

Privacy Policy

Privacyverklaring

 • Algemeen

  Fysiopraktijk de Meer neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we jou over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

 • Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

  Fysiopraktijk de Meer maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. Jij moet hierbij denken aan leveranciers van software om jou bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Fysiopraktijk de Meer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

 • Verzamelen van informatie

  Indien jij bij Fysiopraktijk de Meer een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over jou verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt (artikel 16 t/m 25, zie bijlage Wet-WGBO-modelregeling van het KNGF).

 • Fysiopraktijk de Meer kan de volgende persoonsgegevens verwerken

  Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

  Gegevens worden ook verzameld indien jij gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

 • Gebruik van informatie

  Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

  • Om een goede medische behandeling te geven
  • Het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.

   Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 20 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

 • Doorsturen van informatie

  Fysiopraktijk de Meer stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

  • Uw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
  • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
  • Naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
  • Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.
 • Beveiliging

  Alle medewerkers binnen Fysiopraktijk de Meer hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Hyperlinks

  De website van Fysiopraktijk de Meer kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Fysiopraktijk de Meer kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer jij de website van Fysiopraktijk de Meer verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees je hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

 • Opslag van gegevens

  Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt. Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

 • Rechten van betrokkene

  Als cliënt heb jij rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

  • Recht op informatie: via deze verklaring laten wij jou weten welke gegevens er van jij verwerkt worden en met welk doel.
  • Jij hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien jij meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun jij de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Deze gegevens worden op verzoek van jou (of door derden) verstrekt en vereisen uw schriftelijke toestemming. Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
  • Je mag een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toevoegen.
  • Je mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.
  • Je mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van
   persoonsgegevens, intrekken.

   Als jij gebruik wilt maken van jouw rechten, kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Aan de vraag om vernietiging van het medisch dossier door een cliënt, is Fysiopraktijk de Meer verplicht binnen vier weken te voldoen. Indien een verzoek geweigerd wordt door Fysiopraktijk de Meer, zal dit schriftelijk aan de cliënt meegedeeld worden, inclusief de reden hiervoor.

  Fysiopraktijk de Meer wilt u er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Klachten en uitoefenen van jouw rechten

  Voor klachten kunt u contact opnemen met een van de therapeuten per telefoon of mail. Ook voor het uitoefenen van jouw rechten als betrokkene kunt u met deze persoon contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij jouw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van jouw verzoek.

 • Wijzigingen

  Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 07 Maart 2023.

Maak een afspraak bij ons